درباره ی ما | ElectroScience

بحث و گفتگو

انتقال تجربه و دانش

یاد گرفتن و یاد دادن


درباره ی ما

Webmasters

Koorosh Khalaj Monfared & Mahmood Alipour & Peyman Haghgooie& Naser Hakimi

Education

K.K.M=Power Electronic engineering MS Student in Tehran University

کوروش خلج منفرد

P.H=Power Electronic engineering MS Student in elmosanat University

پیمان حقگویی

M.A=PhD student of Bioelectrical Engeering in Amir Kabir University

N.H=Medical engineering MS Student in Tehran University

ناصر حکیمی